jonnukka: (Default)
[personal profile] jonnukka posting in [community profile] tovereita
Moikkamoi!! Liityin juuri tänne DW-maailmaan ja kaipaisin kavereita. Oon vielä niin tuore etten ole edes Friends Only-merkintää tehnyt. Mutta tosiaan. Täytin just 40vee ja elämä on muuttumassa taas vaihteeksi positiivisesti. Ja kirjoitustarve on valtava, siksikin oon täällä. Joten jos kolahtaa tai yhtään kiinnostaa niin lisätkää vaan kaveriksi :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tovereita: (Default)
tovereita mulle, tovereita sulle

May 2017

S M T W T F S
 12 3456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:30 am
Powered by Dreamwidth Studios