ukk

Apr. 8th, 2017 07:11 pm
nirso: (Default)
[personal profile] nirso posting in [community profile] tovereita
1. mikä tämä on?

Tämä on yhteisö, jossa suomalaiset DW-käyttäjät voivat löytää toisensa ja ystävystyä toistensa kanssa.

2. mitä täällä tehdään?

Tänne kirjoitetaan pienimuotoinen (tai suurimuotoinen) esittely itsestä. Toiset käyttäjät lukevat sen, ja halutessanne lisäätte toisenne ystäviksi. Pakkoa ei ole!

3. miksi tällainen on?

Minä, [personal profile] nirso , päädyin tekemään tämän yhteisön, kun tuli ajankohtaiseksi LJ-joukkopako uusien käyttösääntöjen myötä. Kaikki eivät siirtyneet LiveJournalista Dreamwidthiin, joten halusin siirtyneille keinon rakentaa uusiksi sosiaaliset piirit.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tovereita: (Default)
tovereita mulle, tovereita sulle

May 2017

S M T W T F S
 12 3456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:30 am
Powered by Dreamwidth Studios