susssu: (Default)
[personal profile] susssu posting in [community profile] tovereita
Moi! Oon Sussu, 30-vuotias (o_o) täti-ihminen Keski-Suomesta.

Siirryin DW:iin muun LJ-joukkopaon tuoksinassa ja kirjoitan nyt esittelyn tänne jos löytyisi joku uusi tuttavuus luettavaksi - täällä kun on vähän hiljaisempaa kuin LJ:n puolella. Oon toki itse ollut LJ:ssäkin viime vuodet aika epäaktiivinen ja lähinnä lukenut muita, mutta jos sitä nyt sitten uusien tuulien mukana vähän aktivoituisi.

Tällä hetkellä kirjoittelen tänne lähinnä kuvapäivityksiä ruokapäiväkirjana, mutta tarkoitus on käyttää tätä ihan yleisenä braindumppina johon kirjoittelen itseäni yleisestikin kiinnostavista asioista. LJ oli enemmän kanava pahan olon vuodatukselle ja perinteisemmälle päiväkirjailulle, mutta sitä harrastan nykyään enimmäkseen paperilla.

Asustelen itsekseni yksiössä Jyväskylässä, käyn töissä teknisenä tukena, oon introvertti ja tykkään kotirottailusta pelien, virkkauksen, lukemisen, kirjoittelun, bullet journal askartelun ja joogailun parissa. Tykkää olla sosiaalinen pieninä annoksina, mikä työn luonteen takia tarkoittaa että tarvin paljon aikaa yksin oloon ettei pää räjähdä.

En oo ihmisenä mitenkään seikkailullinen tai jännittävä, mutta jos arkiset raapustelut kiinnostaa niin saapi lisäillä. Jos tätä nyt yleensä kukaan koskaan edes lukee :D
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tovereita: (Default)
tovereita mulle, tovereita sulle

May 2017

S M T W T F S
 12 3456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:29 am
Powered by Dreamwidth Studios